خانه > فایل سل > طراحی و ساخت سیستم روشنایی خورشیدی

طراحی و ساخت سیستم روشنایی خورشیدی

دانلود پروژه  (پایان نامه) رشته برق : طراحی و ساخت سیستم روشنایی خورشیدی

چکیده مقاله:

استفاده از انرژی خورشید توسط آرایه های فتوولتائیک دائماً درحال افزایش است و در سال های اخیر به عنوان یکی از منابع پاک ومهم انرژی به شمارمی آید. یکی از روشهای کاهش هزینه در سیستم های فتوولتائیک ، به حداکثر رساندن انرژی قابل دریافت از آنهابه ازای هرکیلو وات توان نصب شده است، چراکه مشخصه یولتاژ- جریان سلول های خورشیدی به شدت تابش و دمای سلول وابسته است.
از طرفی تغییرات بار نیز نقطه کار را تغییرداده و باعث انحراف از نقطه ی توان بیشینه می شود. به همین دلیل درمقالات گوناگون، توجه زیادی به روشها و مدارات ردیاب کننده درسیستم های فتوولتائیک شده است. در این تحقیق،  روش (MPPT) نقطه توان بیشینه ترکیبی جدیدی از ترکیب دو روش کنترل کننده منطق فازی و کنترل مد جریان ارائه شده است. کنترل کننده منطق فازی ارائه شده ردیابی دقیق و سریع نقطه توان بیشینه را در شرایط مختلف محیطی (تابش و دما) انجام داده و سپس با روش کنترل مد جریان و مدلسازی این روش جهت بررسی عملکرد آن، موجب ارتقاء پاسخ دینامیکی سیستم می شویم . مزایای مهم بدست آمده در مقایسه باروشهای قبلی، همگرایی سریعتر در ردیابی نقطه توان بیشینه، عدم نوسان حول نقطه ماکزیمم، استقلال از نوع آرایه بکار رفته و عدم نیاز به سیگنال مرجع و یا نیاز به هرگونه اطلاعات فیزیکی از ماهیت آرایه می باشد.

فهرست موضوعات:

فصل اول

مقدمه

۱-۱انرژی‌های تجدیدپذیر

۱-۲انرژی خورشیدی

۱-۲-۱روشهای تبدیلا نرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی

۱-۲-۲ سیستمهای فتوولتائیک

۱-۲-۳ مصارف و کاربردهای سیستم فتوولتائیک

۱-۲-۴ مزایای نیروگاههای خورشیدی

۱-۳مشخصه‌آرایه فتوولتائیک

۱-۳-۱ساختارهای سلول/ ماژول/آرایه‌های فتوولتائیک

۱-۳-۲خصوصیات جریان- ولتاژ(I-V)سلول‌های فتوولتائیک

۱-۳-۳ مدل سلولPV

۱-۴ردیابی توان بیشینهMPPT

۱-۵ مبدلDCبه DC افزاینده با راندمان بالا

فصل دوم

دسته‌بندی وبررسی روشهایMPPT

۲-۱ روشHill ClimbingوPerturb & Observe (P&O)

۲-۱-۱روش مقایسه دونقطه‌ای

۲-۱- ۲روش مقایسه سه نقطه‌ای

۲-۲روش کنداکتانس افزایشی

و …

 

دانلود فایل

adds

پاسخ دهید