خانه > مدیریت > کشف توانمندیها

کشف توانمندیها

دانلود رایگان کتاب کشف توانمندیها

راهکاری عملی در شناخت توانمندیها و رسیدن به اهدافکشف توانمندیها

خلاصه ای از کتاب کشف توانمندیها:

وارن بافت 2 از ثروتمندترين مردان جهان است كه بودجه يكي از دانشجويانش كفاف پرداخت بهاي قبض تلفن ماهانه او را هم نمي كند، در حاليكه او همواره تكرار م ي كند :”من تفاوتي با هيچكدام از شما ندارم ”
او در گفته خود صادق است، چرا كه نا مآوري او به عنوان يك ي از بزرگترين سرماي هگذاران، ناشي از برگزيدن نقشي متناسب با توانمنديهايش م يباشد. در بازار پرشتاب پي چيده و غيرعادي امروز، انتظار مي رود يك سرماي ه گذار، اهل شتاب باشد، بازار پيچيده را خوب بشناسد و در ذات خود به همه چيز بدبين باشد. بافت هيچكدام از اين توانمنديها را ندارد . او تنها راهي يافته است تا توانمنديهاي خود را شناسايي كرده و به كار بندد . براي مثال او ويژگي طبيعي خود، يعني شكيبايي را تبديل به سياستي كرده است كه معروف است . بر پايه اين ديدگاه « چشم انداز بيست ساله »  تنها در شركتهايي سرمايه گذاري مي كرد كه با برداشتهاي خودش ، در بيست سال آينده گل خواهند كرد . ….. آنچه “وارن بافت ” را ويژه كرده است رفتاري است كه با الگوي شخصيتي خو د دارد ، نخست آن را شناخته است . بسياري از ما حتي از برداشتن اين گام هم ناتوان يم. دوم و مهمتر از همه، او تصميم گرفت كه به نخهاي ضعيف خود نچسبد ، برعكس آن، نخهاي پرتوان را در آموزش و تجربه هاي خود ببافد و آن شود كه امروز مي بينيم. بكوشيد تا نيرومندترين نخها يتان را شناسايي كنيد ، با تمرين و يادگيري آنها را نيرومندتر سازيد و در نهايت نقشي بيابيد كه همواره با توانمنديهايتان همخواني داشته باشد. اگر چنين كنيد: بيشتر بهره ور ،كامل و پيروز خواهيد شد.

این کتاب در دسته مدیریت و اقتصاد دسته بندی شده است ولی به طور عمومی به همه کسانی که خواهان موفقیت و شناخت توانمندی های خود میباشند پیشنهاد میگردد.

فقط اعضاء قادر به مشاهده لینک ها میباشند. لطفا جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

adds

پاسخ دهید