نرم افزار VLab -شبیه ساز آزمایشگاه شیمیایی

نرم افزار VLab

نرم‏ افزار VLab شامل هفت محیط آزمایشگاهی مختلف است که در هر یک از آنها آزمایش ‏های مختلفی تعریف و اجرا شده است. این محیط ‏ها عبارتند از: مولاریته و چگالی، استوکیومتری و واکنش‏ دهنده‏ های محدود کننده، تجزیه کمی، تعادل شیمیایی، انحلال ‏پذیری و جامدات، گرماشیمی، اسیدها و بازها

ادامه مطلب »

دانلود استاندارد ASTM -PIPE Standards

ASTM standard

دانلود پارت 1 استاندارد ASTM (استانداردهای لوله ها) در قسمت اول استاندارد ASTM ،به طور مفصل به استانداردهای لوله ها پرداخته شده است. از قبیل استانداردهای تست، انواع لوله، جداول استاندارد لوله ها و پایپ اسکجوئل

ادامه مطلب »