خانه > شیمی > اصول تصفیه آب

اصول تصفیه آب

اصول تصفیه آب و فاضلاب ( پساب ) تالیف دکتر محمد چالکش امیری

اصول تصفیه آب و فاضلابکتاب اصول تصفیه آب، نوشته دکتر محمد چالکش امیری، بی شک یکی از بهترین و جامع ترین منابع درسی برای درس تصفیه آب و فاضلاب برای رشته های شیمی و مهندسی آب و فاضلاب می باشد.

کتاب اصول تصفیه از انتشارات دانشگاه امیر کبیر میباشد و به طور جامع به همه موارد تصفیه آب پرداخته وسرفصلی جامع و کامل دارد که به شرح زیر است:

 

سرفصل های کتاب اصول تصفیه آب:

فصل اول : آب ؛ یک نگاه کلی
آب و اهمیت آن – منابع آب ( ویژگی آب های زیرزمینی – ویژگی آب های سطحی – ویژگی آب های شور ) – ناخالصی های آب ( مواد معلق – گازها – نمک های محلول ) – لزوم تصفیه آّب – اثرات زیان بخش ناخالصی های آب – رابطه ی بین سختی و خوردگی – پاسخ به سؤالات متن درس – منابع

فصل دوم : تعاریف و اصول کلی در تصفیه آب
شکل گزارش آنالیز آب – بیان غلظت ناخالصی ها با واحدهای دیگر ( سختی آب – کل مواد جامد محلول(TDS) – هدایت الکتریکی آب – نسبت جذب سدیم- مواد جامد معلق در آب – کدریت – ناخالصی های آلی در آب ) – قدرت اسیدی آب(PH) – قلیائیت آب ( روش اندازه گیری قلیاییت-رابطه قلیاییت و PH– تعادل گاز دی اکسید کربن و ترکیبات کربنات ها در آب-تعیین غلظت اجزا قلیاییت) – انواع تصفیه (تصفیه خارجی (خارج از سیستم) – تصفیه داخلی ) – روشهای کلی تصفیه آب – مسائل – منابع – پاسخ به سؤالات متن درس

فصل سوم : کاهش سختی آب به روش آهک زنی
سختی آب – واکنش های شیمیایی – آنالیز آب پس از آهک زنی – آنالیز آب پس از آهک و سودا زنی- محاسبه مقدار آهک لازم – بهبود راندمان آهک زنی – آهک/ آهک _ سودا زنی گرم – مسائل – منابع

فصل چهارم : آهن و منگنز
اکسیداسیون (اکسیداسیون با کلر یا پرمنگنات ) – حذف آهن و منگنز با زئولیت منگنز – حذف آهن و منگنز با با تعویض کننده های کاتیونی – پارامترهای طراحی- واحد حذف آهن و منگنز – پاسخ به سؤالات متن درس – مسائل

فصل پنجم : انعقاد سازی و لخته گذاری
مکانیسم انعقاد سازی ( تحرک ذرات – ناپایدار کردن ذرات ) – مکانیسم کار منعقدکننده ها – مقایسه ی آلوم و کلراید آهن (III) – عوامل مؤثر در انعقاد سازی – کمک منعقدکننده ها – روش جار تست – دستگاه های مورد نیاز – مواد شیمیایی تزریقی به واحد اختلاط سریع

فصل ششم : Filters
filtration –  فشاری –  ثقلی – اندازه مؤثر و ضریب یکنواختی – عمق بستر فیل تر و تأثیر اندازه و نوع ذرات آن – ارزیابی روش شستشوی فیل تر – اتلاف ذرات بستر فیل تر – کنترل عملکرد  –  در مواقع تعطیلی – کاربرد فیل تر ها – پساب شستشوی فیل تر ها و چگونگی استفاده از آن – کیفیت و کمیت پساب فیل تر – اصول طراحی – بهینه سازی پیش تصفیه – محدودیت ها – سرویس و نگهداری فیل تر ها

فصل هفتم : حذف سیلیس
توزیع سیلیکا در بخار و آب تغذیه بویلر – حذف سیلیکا – جذب سیلیکا توسط ترکیبات منیزیم – عوامل مهم در حذف سیلیکا ( اثر pH– اثر زمان توقف در حوضچه ته نشینی و دما – اثر تماس با لجن – اثر ترکیبات مختلف منیزیم)

فصل هشتم : حذف گازها ، هوا زداها و روش شیمیایی
حلالیت گازها در آب–ناخالصی های گازی آب– حذف گازها {روش فیزیکی حذف گازها (دی گازاتور– هوا زدای گرم– هوا زدای سرد)- روش های شیمیایی حذف گازها(حذف هیدروژن سولفور–حذف کلر–حذف آمونیاک–حذف اکسیژن)

فصل نهم : رزین های تعویض یونی
تاریخچه رزین های تعویض یونی– شیمی رزین ها–تعادل یون ها در حضور رزین ها–ظرفیت رزین–انواع رزین های تعویض یونی(رزین های کاتیونی قوی–رزین های آنیونی قوی-رزین های کاتیونی ضعیف–رزین های آنیونی ضعیف)–اقتصاد رزین(مقایسه رزین های ضعیف و قوی)– نشتی ناخالصی ها از رزین ها– طرز کار دستگاه های تعویض یونی – بستر رزین – احیای رزین ( احیای رزین های کاتیونی اسیدی – مشکل احیا رزین با سولفوریک اسید– احیای رزین های آنیونی)– محاسبه حجم رزین– استفاده از چند فیل تر رزین– استفاده از دو نوع رزین در یک فیل تر–دستگاه تعویض یونی مختلط– سیستم های تهیه آب مطلوب–رزین های تعویض یونی خالص (سیلیس زدا–حذف آهن و منگنز با رزین های تعویض یونی–سختی گیر تعویض یونی)–آلودگی رزین ها (آلودگی رزین به مواد آلی–روش های کاهش آلودگی رزین به مواد آلی–اندازه گیری مقدار آلودگی مواد آلی– آلودگی آهن)–تصفیه مقدماتی آب قبل از ورود به واحد تعویض یونی(کلر آزد– مواد معلق و رنگ–آهن– آلاینده های آلی–نمک های موجود در آب)– عیب یابی واحدهای تعویض یونی

فصل دهم : کاربرد تکنولوژی غشاها در تصفیه آب
اساس کار اسمز معکوس–تکنولوژی اسمز معکوس–دبی جریان های عبوری از غشا–غشای اسمز معکوس–عمر غشا–اقتصاد اسمز معکوس–انرژی مورد نیاز–کاربرد اسمز معکوس در تصفیه آب–طراحی سیستم اسمز معکوس

فصل یازدهم : الکترودیالیز
اصول کار الکترودیالیز–حداکثر جریان و بازده شدت جریان در الکترودیالیز–مشکلات واحدهای الکترودیالیز–کاربرد الکترودیالیز در تصفیه آب

فصل دوازدهم : مقایسه روش های پیشرفته تصفیه آب
هزینه تصفیه–کیفیت آب تصفیه شده–کیفیت آب ورودی–موارد کاربرد

فصل سیزدهم : مکانیسم رسوب گذاری و خوردگی در آب
مکانیسم رسوب گذاری(فوق اشباع بودن–تشکیل هسته های اولیه–زمان تماس)–چسبندگی رسوب– تأثیر عوامل هیدرودینامیکی– تأثیر عوامل دیگر–روش های پیش بینی تشکیل رسوب–عوامل مزاحم رابطه لانجلیر–pH بحرانی–حذف رسوب–خورندگی آب– عوامل مؤثر در خورندگی آب(اکسیژن محلول در آب–pH–درجه حرارت–سرعت آب–کلر باقیمانده–یون کلر)–خوردگی میکروبیولوژیکی

فصل چهاردهم : کنترل کیفیت آب بویلر ( دیگ بخار )
تصفیه آب برگشتی(کندانسه)–تصفیه داخلی آب بویلر(کنترل pH–کنترل قلیاییت–کنترل اکسیژن محلول–کنترل سختی آب–کنترل پدیده های کف کردن ، غلغل کردن و حمل قطرات مایع توسط بخار-کنترل غلظت سود–کنترل غلظت سیلیکا–کنترل TDS)–بلودان

فصل پانزدهم : کلرزنی
انواع ضدعفونی کننده ها – مکانیزم کار – فاکتورهای مؤثر در عملکرد ( اثر کیفیت آب – اثر ماده ی ضد عفونی کننده در کیفیت آب تصفیه شده ) – سینتیک ضدعفونی کننده ها – اسید هیومیک – تری هالومتان ها – آشنایی با ضدعفونی کننده های مهم ( کلر – پرمنگنات – اوزون –دی اکسید کلر) – منابع

فصل شانزدهم : تصفیه آب خنک کننده
سیستم آب خنک کننده یکبار مصرف – سیستم آب خنک کننده گردشی باز – سیستم آب خنک کننده گردشی بسته – مشکلات سیستم های آب خنک کننده – کنترل کیفیت آب خنک کننده – تفسیر نتایج عملکرد سیستم آب خنک کننده – مواد شیمیایی مصرفی در سیستم آب های خنک کننده – منابع
ضمائم
1.رزین های تجارتی2.کمک منعقدکننده 3.مقایسه هزینه روش های مختلف کاهش TDS 4.رابطه دانسیته ، غلظت و درصد وزنی سولفوریک اسید ، کلریدریک اسید ، نیتریک اسید و سود سوز آور 5. مشخصات مواد شیمیایی مورد مصرف در احیا رزین 6.خواص فیزیکی و شیمیایی مواد مصرفی در تصفیه آب 7. خواص فیزیکی و شیمیایی آلوم 8. خواص فیزیکی و شیمیایی کلر 9. حلالیت گاز کلر 10.نقطه انجماد مخلوط آب + کلریدریک اسید 11.نقطه انجماد سولفوریک اسید 12.چگالی سولفوریک اسید 13.نقطه انجماد و نقطه جوش محلول سود سوزآور 14.چگالی محلول سود سوزآور 15.دانسیته محلول کلراید آهن ( کلرورفریک ) 16. دانسیته محلول کلراید آهن ( کلرورفریک ) در 15 درجه سانتیگراد 17.چگالی کربنات سدیم 18.چگالی آب ژاول در 20 درجه سانتیگراد 19.جدول تبدیل واحدها 20.مروری بر مطالب کتاب 21.نگاهی دیگر به اسمز معکوس 22.تصفیه فاضلاب و پساب

برای دانلود فایل پاورپوینت کتاب و پاسخ مسائل کتاب میتوانید از طریق لینک های زیر اقدام نمایید:

پاورپوینت کتاب اصول تصفیه آب

پاسخ تشریحی سوالات کتاب

 

 

adds

پاسخ دهید